Stäng meny

Sotning och Sotningsregler

Allmänt om sotning och brandskyddskontroll

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun, i brandförebyggande syfte, ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har enligt förbundsordningen dessa ansvar i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll har beslutats av respektive kommuns politiker.

De som har avtal med MBR att utföra sotning och brandskyddskontroller är Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB i Västerås kommun och Hallstahammars Sotningsväsende AB i Hallstahammars kommun och Surahammars kommun.

Kontakt, sotare

Skorstensfejarmästaren i Västerås.
Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB
021-13 02 83

Skorstensfejarmästaren i Hallstahammar och Surahammar.
Hallstahammars Sotningsväsende AB
0220-103 90


Sotningsregler

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll på uppdrag av MBR är myndighetsperson och har rätt att förelägga om åtgärder eller förbjuda användning om det finns allvarliga brister på anläggningarna. Uppdraget ger också rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Kommunen får, genom dispens, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om anläggningen är felfri och om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket förutsätter att fastighetsägaren har erforderlig utrustning, kunskap och förmåga. Dispensansökansökan sker till MBR på en särskild blankett.
Bedömningen av utrustning, kunskap och förmåga sker genom en sk. ”Uppsotning” där fastighetsägaren genomför en sotning under överseende av skorstensfejarmästaren. Uppsotning bokas hos det företag som har avtal om sotning i aktuell kommun.

Skulle det vid brandskyddskontroll visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan MBR frånta den enskilde fastighetsägaren dispensen.

Brandskyddskontrollen utförs alltid av det sotarföretag som har avtal med MBR. Det går inte att få dispens att genomföra brandskyddskontroll själv.

Blankett och information om egensotning finns under blanketter.

Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram - Facebook