Stäng meny

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Ansökan om tillstånd för brandfarliga- och explosiva varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. I Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommun har Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen.

Tunnor med brandfarlig vara

Syftet är att kommunen skall kontrollera att hanteringen kan ske på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav. För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att underlaget är tillräckligt. Det underlättar om sökanden samråder med MBRs handläggare redan innan tillståndansökan lämnas in.

Tillsyn

Efter att MBR granskat inkomna tillståndshandlingar och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser skall en tillsyn utföras av MBR innan den får tas i drift, dvs. innan de brandfarliga varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar MBR att ett tillstånd ges och anläggningen får tas i drift.

Ansökningsblankett

Tillståndsansökan görs via en särskild blankett som finns under blanketter.

Tillståndspliktga mängder

Tabellen nedan är en sammanställning av reglerna i MSBFS 2013:3. Med publik verksamhet avses hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde t.ex. restauranger, skolor, varuhus, vårdinrättningar, teatrar, festivaler o.dyl.

Det finns undantag från tillståndsplikten för mindre mängder av explosiva varor och hantering av brandfarliga gaser och vätskor för vissa typer av anläggningar. Dessa undantag finns redovisade i MSBFS 2013:3. Ett tillstånd ska dock omfatta all som sker på anläggningen.

Tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara

Jobba hos oss

Bli en av oss, arbeta för ett säkrare och tryggare samhälle!

Här hittar du lediga jobb hos oss!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
721 87 VÄSTERÅS

Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00
E-post: mbr@mbrf.se

Följ oss i sociala medier

Instagram - Facebook